Tartu Ülikool

Plahvatusriski analüüsi ja plahvatuskaitsedokumendi koostamine Tartu Ülikooli uue keemiahoone CHEMICUM (aadressil Ravila 14a) gaaside kasutamisega seotud ruumidele.

I etapp - Plahvatusohu tsoonide määramine vastavalt masina ohutuse seaduse alusel vastuvõetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2003. a määrusele nr 11 “Nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele” Ohutsoonide nimekirja koostamine. Ohutsoonid AS-i AGA Eesti poolt tarnitavatele seadmetele määrati nimetatud firmalt saadud tüüpohutsoonide järgi, spetsiifilistele laboriseadmetele kaudsete arvutuste abil, kohaldades selleks väliskeskkonnas kontsentratsioonide levikauguste määramiseks väljatöötatud tarkvara.

II etapp - Plahvatusriski analüüsi teostamine ruumides paiknevatele seadmetele ja töökohtade, mille puhul on võimalik plahvatusohtlike keskkondade tekkimine põlevgaaside ja õhu või hapniku segunemisest tulenevalt. Plahvatuskaitse dokumendi koostamine ruumides paiknevatele seadmetele ja töökohtadele. Keemiahoone I korruse ruumi ja IV korruse ruumi (ammoniaagi kasutamine) töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine. Ohutsoonide kandmine ruumide plaanidele.