Riskianalüüsid

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetega Riskianalüüsi raames teostatavad tööd:

- Võimalike õnnetuste väljaselgitamine, mis võivad vaatlusaluses ettevõttes aset leida, lähteandmete ja objektide ülevaatuse tulemuste põhjal.

- Riskiallikate kindlaksmääramine ning nende kohta arvestuskaartide koostamine.

- Õnnetusi vallandavate võimalike algsündmuste kindlaksmääramine ning õnnetuste arengu stsenaariumite uurimine.

- Ohutegurite mõju arvestuste teostamine ohualade tagajärjepõhiseks leidmiseks, kasutades selleks riskiallikate kaardistamisel fikseeritud informatsiooni.

- Ohualadele jäävate (ohustatud) objektide (inimesed, keskkond, vara) väljaselgitamine .

- Võimalike õnnetuste tõenäosuse kaudne väljaselgitamine ja poolkvantitatiivne hindamine 5-pallisel hindamisskaalal.

- Võimalike õnnetuste tagajärgede poolkvantitatiivne hindamine 5-pallisel hindamisskaalal.

- Riski suurust mõjutavate täiendavate sisemiste ja väliste tegurite hindamine ja kaitsekihtide kvalitatiivne määramine ning selle alusel kaitstuse taseme hindamine kaitsekihtide lõikes poolkvantitatiivselt 5-palliste hindamisskaalade abil koos vastavate koondhinnangutega riskiallikate lõikes.

- Riski hindamine eelnimetatud skaalasid kombineeriva riskimaatriksi abil, riskiklassi määramine ja riskide järjestamine.

- Riskitaseme optimeerimise: riskiallikate ja/või nendest tingitud ohtude kõrvaldamise ja/või nende mõju vähendamise võimaluste hindamine ning selleks korralduslike ja tehniliste võimaluste soovitamine.

- Ennetusmeetmete kavandamine ning vastavate ettepanekute ja soovituste väljatöötamine.

- Riskianalüüsi väljundite vormistamine terminali ohutusaruande vastava peatüki kavandina.

- Ettepanekud ohutusaruande ja (keskkonna)juhtimissüsteemi täiendamiseks.