Sweco Projekt OÜ

Tallinn Betooni tn 7a, Silluse tn 7, Silluse tn 11, Silluse tn 13 ja Silluse tn 15 kinnistutele planeeritavate ja ehitatavate ehitistega seonduv riskianalüüs.

AS Propaan majandustegevusest (suurõnnetuse ohuga ettevõte, kes on planeeritava ala naaber) tekkivate mõjutuste kirjeldus naaberaladele, sh planeeritavale alale Tellija poolt esitatud algandmete põhjal: soojuskiirguse ja plahvatusest tingitud lööklaine mõju inimestele ja ehitistele.

AS Propaaniga asetleidnud õnnetuste loetelu tagajärgede kirjeldus ja statistika ning võrdlus analoogsete ettevõtetega Päästeameti info põhjal, toimunud õnnetuste tagajärgede analüüs lähtuvalt Eesti standardile EVS-EN 1127-1:2008 Plahvatusohtlik keskkond.

AS Propaan majandustegevust (suurõnnetuse ohuga ettevõte) ohustavate looduslike, tahtlike ja juhuslike sündmuste kirjeldus ja vastavad riski kriteeriumid infoallikate põhjal. Eraldi toodi välja planeeritavalt alalt tulenevate või planeeritaval alal toimuva tegevusega seonduvate looduslike, tahtlike ja juhuslike sündmuste kirjeldus ja vastavad riski kriteeriumid (aluseks planeeritava ala detailplaneering). Võimalikud õnnetused AS Propaan alal ja lähipiirkonnas, sh planeeritaval alal ja nende iseloomustus, sh planeeritavale alale tekkivad mõjud. AS Propaan majandustegevusest (suurõnnetuse ohuga ettevõte) tulenevate õnnetuste tõenäosuse analüüs. Planeeritavalt alalt tulenevate või planeeritava alaga seonduvate õnnetuste tõenäosuse analüüs. Õnnetuste tagajärgede hindamine, sh planeeritavalt alalt tulenevate või planeeritava alaga seonduvate õnnetuste tagajärgede hindamine ning õnnetuste tõenäosuslik mõju planeeritavale alale lähtudes algallikatest (sh Tallinna linna riskianalüüsist).

Ennetusmeetmete kavandamine planeeritavalt alalt tulenevate õnnetuste tekkimise vältimiseks. Ennetusmeetmed AS Propaan territooriumilt tulenevate õnnetuste mõju minimiseerimiseks. Ennetusmeetmete kava koostati riskimaatriksi tundlikku alasse jäävate