Teabelehed

- Ettevõtte ja ettevõtja üldandmed.

- Ettevõttes olevate ohtlike kemikaalide loetelu.

- Ohtlike kemikaalide nimetused ja rahvusvaheliselt tunnustatud kood (ÜRO number ja CAS nr).

- Ohtlike kemikaalide ohutunnused ja riskilaused.

- Ohtlike kemikaalide olemasolevad ja võimalikud maksimaalsed kogused

- Ohtlike kemikaalide ohtlikkuse seisukohalt olulised füüsikalised ja keemilised omadused (tuleohu korral leektäpp) ning füüsikaline olek.

- Ettevõtte ohualade raadiused ja kaart.

- Ettevõtte ohualas paiknevad ohustatud objektid.

- Ettevõtte ohualas paiknevad objektid ja tegurid, mis võivad põhjustada õnnetusi või raskendada selle tagajärgi.

- Ettevõtte tegevusega kaasnevad ohtlikud veosed.